ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ประเมินผล ปีงบ 2565

แบบฟอร์ม ประเมินผล รอบการประเมินที่ 1 ปีงบ 2564

แบบประเมินพนักงานราชการ

แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

P4P

P4P รายบุคคล

คำอธิบายภาระงาน Activity Base

ใบลา

อื่น ๆ

ที่ตั้ง

เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65220

pph_contact@dmh.mail.go.th

0 5500 2050

Follow Us