จองคิวออนไลน์
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
Contact call center: 055-002050-3