โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ที่ตั้ง

เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65220

[email protected]

0 5500 2050

Follow Us