ที่อยู่ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์(e-Mail Address) ของบุคคลภายในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็ปไซต์ (Webmaster)

ที่ตั้ง

เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65220

[email protected]

0 5500 2050

Follow Us