หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ผู้เผยแพร่
ขอความร่วมมือในการแสดงคววามคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนชื่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25662023-02-10 14:14:12Admin
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ครั้งที่ 1 ปีงบ 25652022-03-01 06:27:12Admin
อบรมการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงสำหรับครู และการใช้โปรแกรม School Health Hero2022-03-01 06:27:12Admin
ลงพื้นที่เชิงรุก คัดกรองสุขภาพจิต เยียวยาจิตใจ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง พิษณุโลก2022-03-01 06:27:12Admin
ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อรองรับแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12022-03-01 06:27:12Admin
อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากร ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 22022-03-01 06:27:12Admin
ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบ 25652022-03-01 06:27:12Admin
กิจกรรมการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาสุขภาพจิตในชุมชน ดีเด่น ระดับชาติ2022-03-01 06:27:12Admin
อบรมทีมนำและเครือข่ายวิทยากรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์2022-03-01 06:27:12Admin
จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากร พื้นที่เขตสุขภาพที่ 22022-03-01 06:27:12Admin
จัดทำแผนการทำงานและการหนุนเสริมการทำงานเครือข่ายพระศิลานุปัฏฐาน ปี 25642022-03-01 06:25:42Admin
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม พิษณุโลก2022-03-01 06:25:42Admin
ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังติดตามความก้าวหน้างานอนามัยแม่และเด็ก2022-03-01 06:25:42Admin
ร่วมประชุมบูรณาการ รายงานข้อมูลสถานการณ์ Covid-19 เรือนจำกลางพิษณุโลก2022-03-01 06:25:42Admin
ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบแนวชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก2022-03-01 06:25:42Admin
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนครู พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ผ่านระบบ cisco webex meeting2022-03-01 06:25:42Admin
ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกและประเมินผลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับชาติ2022-03-01 06:25:42Admin
ประชุมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ปีงบ 25652022-03-01 06:25:42Admin
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต พิษณุโลก2022-03-01 06:25:42Admin
อบรม Shared Vision การทำงานเครือข่ายเพื่อความสำเร็จ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership2022-03-01 06:25:42Admin
ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เพชรบูรณ์2022-03-01 06:24:57Admin
ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษา ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช พิษณุโลก2022-03-01 06:24:57Admin
ร่วมประชุมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วง Covid-19 ผ่าน Cisco Webex Meeting2022-03-01 06:24:57Admin
การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร2022-03-01 06:24:57Admin
การร่วมลงนามข้อตกลงร่วมทางวิชาการด้านสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2022-03-01 06:24:57Admin
ประชุมโครงการประหยัดพลังงานภายในองค์กร2022-03-01 06:24:57Admin
อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรและพนักงาน ภายใต้แนวคิด สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน2022-03-01 06:24:57Admin
อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรและพนักงาน สุโขทัย2022-03-01 06:24:57Admin
ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อุตรดิตถ์2022-03-01 06:24:57Admin
ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษา ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช แดน 2 เรือนจำกลาง พิษณุโลก2022-03-01 06:24:57Admin
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและเตรียมรับคณะตรวจเยี่ยม2022-03-01 06:24:57Admin
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการธุจริตของโรงพยาบาล MOPH Zero Tolerance2022-03-01 06:24:57Admin
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันพ่อแห่งชาติ2022-03-01 06:24:57Admin
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรข้าราชการที่ดี2022-03-01 06:24:57Admin
MCATT ทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิต2022-03-01 06:23:04Admin
ร่วมจัดแถวเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี2021-03-01 01:56:50Admin
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอำเภอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม2021-03-01 01:56:50Admin
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนท้องถิ่นด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 22021-02-15 01:56:50Admin
การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 25632021-02-11 01:56:50Admin
จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สมาธิสั้นและออทิสติก เขต 2 ปีงบ 25642021-02-09 01:56:50Admin
กิจกรรมถวายความรู้การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชพระสงฆ์ สำหรับพระคิลานุปัฏฐาก2021-02-05 01:56:50Admin
จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2021-01-26 09:59:29Admin
ลงพื้นที่ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 2 พื้นที่จังหวัดตาก2021-01-25 01:56:50Admin
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพระสงฆ์2021-01-25 01:56:50Admin
การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล2021-01-20 01:56:50Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ2021-01-18 07:22:17Admin
การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2020-12-15 07:22:17Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต2020-10-28 07:22:17Admin
การจัดพิธีทำบุญอาคารผู้ป่วยในจิตเวชหลังใหม่ และจัดตั้งศาลประจำโรงพยาบาล2020-10-28 07:22:17Admin
บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน มิถุนายน 25632020-08-03 10:56:26Admin
บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 25632020-06-03 10:56:26Admin
บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน เมษายน 25632020-05-04 10:56:26Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประกาศเจตนารมย์ร่วมต่อต้านทุจริต2019-12-27 10:56:26Admin
Happy Organization2019-12-14 09:54:29Admin