ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ตั่งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา และ พนักงานซักฟอก 1 อัตรา ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ 5 อัตรา ผู้ประกาศ Admin
ประชาสัมพันธ์การใช้งานหนังสือแสดงความยินยอม(Consent Form) ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย-รับโอน ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการและกำหนดวันเวลา สถานที่ในการคัดเลือก ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานธุรการ ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบ 1 และมีสิทธิเข้าสอบรอบ 2 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบ 1 และมีสิทธิเข้าสอบรอบ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศ Admin
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ผู้ประกาศ Admin
ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ประกาศ Admin
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกาศ Admin
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลรักษาความสะอาด และลดการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี ผู้ประกาศ Admin
ร่วมตรวจประเมินเพื่อตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมพับนกกระเรียน ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชก้าวไปข้างหน้า ผู้ประกาศ Admin
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ผู้ประกาศ Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้านไวรัสโคโรน่าใหม่ 2019 และ Big Cleaning Week ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ผู้ประกาศ Admin
กลุ่มฮาเลย์ตรีเพชร ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกประกาศเจตนารมย์ร่วมต่อต้านทุจริต ผู้ประกาศ Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ผู้ประกาศ Admin
โครงการประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ผู้ประกาศ Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเตรียมความพร้อมในการให้บริการโครงการ รับยาใกล้บ้าน เภสัชใกล้ใจ ผู้ประกาศ Admin
จัดพิธีผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคารผู้ป่วยจิตเวช ผู้ประกาศ Admin
จัดงานสุขภาพจิตแห่งชาติ สรุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจัดพิธีเปิด ร้านจิตดี ผู้ประกาศ Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม ร่วมมือผลิตนักศึกษาพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ประกาศ Admin
เปิดโครงการตลาดสีเขียว Green market @โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 ผู้ประกาศ Admin
ให้การต้อนรับ คุณชูพงษ์ แผนสนิท พร้อมด้วย คุณภรภัทร์ แผนสนิท ที่กรุณาบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนฟื้นฟู ผู้ประกาศ Admin
ให้การต้อนรับท่านอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา จากวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้ประกาศ Admin
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (คนสวน) ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ(คนสวน) ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
ประกาศรับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ผู้ประกาศ Admin
ประกาศอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ประกาศ Admin
กำหนดเปิดทำการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin