แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563- แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต