แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563- แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
- รายงานงบทดลอง งวด 1 - 16 ประจำปี 2563