ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ประเมินผล ปีงบ 2565

แบบฟอร์ม ประเมินผล รอบการประเมินที่ 1 ปีงบ 2564

แบบประเมินพนักงานราชการ

แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

P4P

P4P รายบุคคล

คำอธิบายภาระงาน Activity Base

ใบลา

การยืมเงิน

อื่น ๆ

 • - แบบขอมีบัตรนำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ผ่านเข้า-ออก โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • - ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ3 มิย62
 • - ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง งานสวัสดิการ
 • - แบบ ขอบริจาคเงิน
 • - แบบ ขอหนังสือรับรอง
 • - แบบ เบิกค่าเล่าเรียนบุตร 7223
 • - ใบคำร้องขอเข้าบ้านพัก
 • - ใบคำร้องขอคืนบ้านพัก
 • - ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
 • - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • - ใบขอใช้รถ
 • - แบบแจ้งความประสงค์ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
 • - แบบแจ้งความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโครงการ
 • - แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน)
 • - ใบส่งงานซ่อมและบำรุงรักษา
 • - ใบยืมพัสดุโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • - วิธีการยืมพัสดุ
 • - แบบร้องขอดูกล้องวงจรปิด
 • ที่ตั้ง

  เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  รหัสไปรษณีย์ 65220

  [email protected]

  0 5500 2050

  Follow Us