แผนการดำเนินงาน- ปรับแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบ 2563 ครั้งที่ 1
- แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์)
- แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- แผนจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน- สรุปรายงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช : ค้าขาย
- สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Herb Garden โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปรายงานโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาจิตเวชและยาระบบประสาทในร้านยาโดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปรายงานโครงการ คลินิกหมอครอบครัว
- สรุปรายงานโครงการตลาดนัดสีเขียว (Green Market) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปรายงานโครงการ พัฒนาระบบบริการ
- สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบ 2563

ปีงบประมาณ 63

- สรุปโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปโครงการตลาดนัดสีเขียว (Green Market) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปการประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปการประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Herb Garden
- สรุปโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาจิตเวชและยาระบบประสาทในร้านยา
- สรุปโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช : ค้าขาย

ปีงบประมาณ 64

- รายงานการกำกับรอบ 5 เดือน ปีงบ 2564
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินรอบ 5 เดือน

ปีงบประมาณ 65

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2565
- แผนจัดหาวัสดุ ปีงบ 2565
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
- แผนดำเนินงาน 2565
- รายงานประจำปีงบประมาณ 2564
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565
- รายงานการกำกับติดตาม 5 เดือน
- รายงานการตรวจพบความเสี่ยง