แผนการดำเนินงาน- ปรับแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบ 2563 ครั้งที่ 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน- สรุปรายงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช : ค้าขาย
- สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Herb Garden โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปรายงานโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาจิตเวชและยาระบบประสาทในร้านยาโดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปรายงานโครงการ คลินิกหมอครอบครัว
- สรุปรายงานโครงการตลาดนัดสีเขียว (Green Market) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
- สรุปรายงานโครงการ พัฒนาระบบบริการ
- สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุข (Happy Organization) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบ 2563