ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ประเมินผล รอบการประเมินที่ 1 ปีงบ 2564

 • - แบบประเมินข้าราชการ
 • - แบบประเมินทักษะ
 • - แบบประเมินสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน 1-2564
 • - พจนานุกรมสมรรถนะ เริ่มใช้ 2561 เป็นต้นไป
 • - บัญชีเลื่อนเงินเดือน ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
 • - หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบ 2564
 • - ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
 • แบบประเมินพนักงานราชการ

 • - แบบประเมินพนักงานราชการ
 • - แบบประเมินทักษะพนักงานราชการ
 • แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 • - แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • - แบบประเมินทักษะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • P4P

 • - คู่มือทำ P4P
 • P4P รายบุคคล

 • - P4P งานจิตเวชชุมชนและเครือข่าย
 • - P4P เจ้าพนักงานธุรการ
 • - P4P เจ้าพนักงานพัสดุ
 • - P4P เจ้าพนักงานเวชสถิติ
 • - P4P นักกิจกรรมบำบัด
 • - P4P นักจัดการงานทั่วไป
 • - P4P นักจิตวิทยาคลินิก
 • - P4P นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • - P4P นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • - P4P นักวิชาการเงินและบัญชี
 • - P4P นักวิชาการพัสดุ
 • - P4P นักสังคมสงเคราะห์
 • - P4P นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล
 • - P4P นายแพทย์
 • - P4P พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • - P4P พนักงานบริการ
 • - P4P พยาบาลวิชาชีพ
 • - P4P เภสัชกร
 • - P4P ฟอร์มเปล่า
 • คำอธิบายภาระงาน Activity Base

 • - Excellent Center
 • - การเงินและบัญชี
 • - การพยาบาล
 • - กิจกรรมบำบัด
 • - คอมพิวเตอร์
 • - งานเจ้าหน้าที่
 • - งานซักฟอก
 • - งานธุรการ
 • - งานบริหารทั่วไป
 • - งานยานพาหนะ
 • - งานอาคารสถานที่
 • - จิตวิทยา
 • - ซ่อมบำรุง
 • - ด้านบริหาร
 • - ด้านวิชาการ
 • - เทคนิคบริการ
 • - แผนงาน
 • - พัสดุ
 • - แพทย์
 • - เภสัชกรรม
 • - โภชนาการ
 • - เวชระเบียน
 • - สังคมสงเคราะห์
 • - สำนักงานผู้อำนวยการ
 • - สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
 • ใบลา

 • - แบบ ขอลาออก
 • - แบบ ยกเลิกวันลาพักผ่อน
 • - แบบ ลาป่วย กิจ คลอด
 • - แบบ ลาพักผ่อน
 • อื่น ๆ

 • - ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ3 มิย62
 • - ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง งานสวัสดิการ
 • - แบบ ขอบริจาคเงิน
 • - แบบ ขอหนังสือรับรอง
 • - แบบ เบิกค่าเล่าเรียนบุตร 7223
 • - ใบคำร้องขอเข้าบ้านพัก
 • - ใบคำร้องขอคืนบ้านพัก
 • - ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
 • - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • - ใบขอใช้รถ
 • - แบบฟอร์มแจ้งความต้องการซื้อวัสดุอุปกรณ์
 • - แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน)
 • - ใบส่งงานซ่อมและบำรุงรักษา
 • - ใบยืมพัสดุโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • - วิธีการยืมพัสดุ