11/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กิจกรรม Tele-Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 ประกวดราคาซื้อซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ประกาศ Admin
10/09/2019 ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ประกาศ Admin
04/09/2019 ขอบเขตของงาน จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ผู้ประกาศ Admin
04/09/2019 ขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ผู้ประกาศ Admin
04/09/2019 ขอบเขตของงาน จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะ รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ToR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกาศอนุมัติสั่งซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกาศ Admin
13/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ) ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ) ผู้ประกาศ Admin