24/04/2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะ รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ToR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกาศอนุมัติสั่งซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
24/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประกาศ Admin
27/02/2019 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกาศ Admin
13/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ) ผู้ประกาศ Admin
12/12/2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ) ผู้ประกาศ Admin